przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

 

Udział w Szkolnej inicjatywie profilaktycznej Nawigacja w Każdą Pogodę

Nawigacja_na_kad_pogod.pngSzkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w Każdą Pogodę (NWKP) jest sprawdzonym zbiorem narzędzi, materiałów i szkoleń służących diagnozie sytuacji środowiska szkolnego oraz prowadzeniu działań wychowawczych i profilaktycznych wzmacniających odporność psychiczną uczniów i budujących dobry klimat szkoły. Program jest realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej - fundację, nad którą nadzór sprawuje Minister Zdrowia. Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki. W ramach programu otrzymaliśmy dostęp do ankiet badawczych, raportów oraz nieustannie rozbudowywanego pakietu materiałów profilaktycznych i szkoleń. Szkoły, które spełnią wszystkie standardy programu otrzymają certyfikat potwierdzający wysoką jakość działań wychowawczo-profilaktycznych przeprowadzonych w ramach NWKP. Szkolną koordynatorką programu jest pani pedagog Milena Gajda.

Niemoc.jpgSzkoła Mistrzostwa Sportowego została zgłoszona do udziału w projekcie: Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. Koordynatorką programu na terenie naszej placówki będzie pani Milena Gajda, pedagog szkolny.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2023

NPRC.jpgSzkoła Mistrzostwa Sportowego bierze udziach w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2023. W ramach programu uzyskaliśmy wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w SP i LO.

Standardy ochrony małoletnich

Vogel_Szwajcarzy_nad_....jpgNowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy

Nowe przepisy nowelizacji nazwanej "ustawą Kamilka” nawiązują do tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł w wyniku przemocy domowej. Te tragiczne wydarzenia były impulsem do wprowadzenia zmian, których głównym celem jest wdrożenie „Standardów ochrony małoletnich” we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi.  

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem rozciąga swoje zobowiązania na szereg podmiotów. Przede wszystkim, odpowiedzialność spoczywa na rodzicach i opiekunach prawnych dzieci, którzy są obowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami krzywdzenia. Ponadto, instytucje edukacyjne, takie jak szkoły, przedszkola i żłobki mają obowiązek monitorowania dobrostanu dzieci i reagowania na wszelkie sygnały niepokojące. Służby socjalne i organy ochrony praw dziecka również są wzmocnione w swojej roli jako nadzorców i interwentów w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci. .

Celem zmian jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci, ale także wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Ustawa zmierza także do poprawy systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych.

Nowelizacja zobowiązuje szkołę do wdrożenia tzw. „Standardów ochrony małoletnich”

„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” w SP i LO Miedź Legnica przyjęto następujące założenia:

 w szkołach nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,

wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej,

podejmowane w szkołach postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych,

małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,

małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,

rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.

prowadzone w Szkołach postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,

działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia w szkole został wypracowany dokument określający standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór jasnych i spójnych zasad i procedur postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia, krzywdzenia lub zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

Przepisy dotyczące wprowadzania standardów ochrony małoletnich wchodzą w życie od 15. lutego 2024 roku.

Szczegółowy opis „Standardów ochrony małoletnich” znajduje się w Sekretariacie Szkoły

UWAGA-WAŻNE!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie! 

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomogą Ci:

Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych. 

Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.  

Możesz zadzwonić do:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna
w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.

Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.

Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

Podręczniki 2023/24
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

 

    1. „Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków” – przysłowie chińskie

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

belka-face-akademia_2.jpg

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.